top of page

Generelle lejebetingelser

1. Lejet udstyr må kun anvendes af lejeren eller hans repræsentant. Fremleje kan kun ske med skriftlig godkendelse fra udlejer.

 

 

2. Det lejede må ikke uden udlejers skriftlige godkendelse på denne kontrakt medtages til udlandet.

 

 

3. Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid af udlejer fastsatte priser. Den tid udstyret er udlejet, kaldes lejeperioden, hvorved forstås den tid udstyret har været borte fra udlejers forretning og rådighed efter lejeaftalen. Det skal bemærkes, at korteste lejeperiode er 1 dag. Den dag, udstyret forlader udlejers forretning, regnes som første lejedag. Ved tilbagelevering regnes tilbageleveringsdagen som en lejedag, såfremt det lejede tilbageleveres efter kl. 12.

 

 

4. Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er udlejer berettiget til uden varsel at afhente det lejede. Det samme gælder, såfremt lejer misligholder kontrakten i øvrigt. For eksempel ved udeblivelse af lejeafgift til aftalt tidspunkt. Til afhentnings- berettiget misligholdelse hører også fogedforretning hos lejer, konkurs eller anden betalingsstandsning.

 

 

5.  Lejeren er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og bortkomst af det lejede, også selv om det er hændeligt uheld. Lejeren er pligtig til at forsikre det lejede herimod. Eventuelle skader skal uopholdeligt anmeldes til udlejer. Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede uden særlig tilladelse fra udlejer. Udlejer er ikke ansvarlig for evt. skader forvoldt af det lejede.

 

 

6. Udlejer er berettiget til selv eller ved en repræsentant når som helst at besigtige effekterne og til når som helst at kræve forsikringspræmier forevist.

 

 

7. Det lejede skal afhentes af lejeren på udlejers lager eller efter aftale transporteres til opgiven adresse hos lejer. Såfremt lejer selv afhenter det lejede, skal transporten ske i egnet køretøj og på forsvarlig måde. Udlejer forbeholder sig ret til at godkende transporten.

 

 

8. Forudreservering af udstyr foretages med forbehold for rettidig aflevering fra tidligere lejer. Udlejer er berettiget til – uden særlig underretning – at erstatte reserveret udstyr med andet med samme funktion.

 

 

9. Afbestilling af reserveret udstyr kan normalt ske indtil 3 hverdage inden 1. lejedag. Ved afbestilling senere end 3 hverdage før 1. lejedag debiteres 50% af lejebeløbet, dog mindst kr. 50,-.

 

 

10. Fornyelse af lejeperiode og forlængelse heraf sker normalt ved ny kontrakt, hvori ny lejeperiode aftales, men under alle omstændigheder skriftligt

 

 

11. Tilbageleveringen af det lejede inden udløbet af den aftalte lejeperiode vil ikke – uden særlige aftale herom – berettige til nedsættelse af lejen.

 

 

12. Udlejeren er berettiget til at kræve hele lejen eller en del heraf  erlagt ved lejeperiodens start. Med mindre anden skriftlig aftale foreligger, er evt. ikke erlagt leje, samt andre omkostninger forfalden til betaling straks ved lejeperiodens ophør.

 

 

13. Lejer er pligtig til, ved enhver bopælsforandring, straks at give udlejer skriftlig underretning herom, hvorfor enhver meddelelse, der af udlejer sendes til den senest oplyste adresse, anses for modtaget, selv om den ikke måtte komme lejer i hænde.  14. Meningsforskelle vedrørende nævnte lejemål og øvrige problemer opstået heraf skal afgøres efter dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København.

bottom of page